Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KREMER PRODUCTS ®.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden;
 2. De wederpartij: De wederpartij van KREMER PRODUCTS ® in de rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. KREMER PRODUCTS ®: De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid “KREMER PRODUCTS”, is gevestigd en kantoorhoudende te (8916CE) Leeuwarden, aan het adres Leeuwerikstraat 66;
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en die tot stand is gekomen door aanvaarding en bevestiging door KREMER PRODUCTS ®
 5. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet;
 6. Zaken: Al hetgeen door KREMER PRODUCTS ® wordt aangeboden, door de wederpartij wordt gekocht en aan de wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.
 7. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van KREMER PRODUCTS ®, op alle door de wederpartij gedane aanvragen, op alle door KREMER PRODUCTS ® gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk door KREMER PRODUCTS ® zijn geaccepteerd.

2.3 KREMER PRODUCTS ® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. KREMER PRODUCTS ® zal de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De wijzigingen en/of aanvullingen zijn vijf werkdagen na vorenbedoelde kennisgeving bindend voor de wederpartij.

 1. Offertes, voorstellen, samples en aanbiedingen

3.1 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van KREMER PRODUCTS ® zijn vrijblijvend.

3.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt of KREMER PRODUCTS ® schriftelijk anders heeft bevestigd.

3.3 De van de offertes, voorstellen en aanbiedingen deel uitmakende documenten, zoals (technische) beschrijvingen, versterkte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is KREMER PRODUCTS ® hier echter geenszins aan gebonden.

3.4 Alle bij het aanbod verstrekte zaken, gegevens en informatie blijven (het intellectuele) eigendom van KREMER PRODUCTS ®.

3.5 Indien door of namens KREMER PRODUCTS ® samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door KREMER PRODUCTS ® aan de wederpartij verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de door KREMER PRODUCTS ® aan de wederpartij verkochte zaken. Afwijkingen van verstrekte samples geven de wederpartij nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij eerst dan tot stand nadat KREMER PRODUCTS ® de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

4.2 Mondelinge afspraken en bedingen binden KREMER PRODUCTS ® pas nadat deze schriftelijk door KREMER PRODUCTS ® zijn bevestigd.

4.3 Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van KREMER PRODUCTS ®, dan wel door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden KREMER PRODUCTS ® slechts indien KREMER PRODUCTS ® deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

4.4 Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd en KREMER PRODUCTS ® met instemming van de wederpartij een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

 1. Prijzen

5.1 Tenzij KREMER PRODUCTS ® uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven, zijn de door KREMER PRODUCTS ® genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief overige op de Overeenkomst vallende belastingen en exclusief vervoerskosten. Tenzij KREMER PRODUCTS ® schriftelijk anders heeft aangegeven, zijn de door KREMER PRODUCTS ® genoemde prijzen inclusief verpakkingskosten.

5.2 Tenzij KREMER PRODUCTS ® uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven, dient betaling steeds binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, op een door KREMER PRODUCTS ® aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.3 Indien KREMER PRODUCTS ® verzoekt om volledige vooruitbetaling, is de wederpartij hieraan gehouden. Indien de wederpartij in een dergelijk geval niet de volledige koopprijs vooruitbetaalt, heeft de wederpartij niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij KREMER PRODUCTS ® schriftelijk anders bevestigt, geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan de wederpartij zolang zij de volledige koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier door KREMER PRODUCTS ® wel om is verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte volledige vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5.4 KREMER PRODUCTS ® kan kennelijke evidente fouten in de vermelde prijzen immer herstellen. De wederpartij is aan deze wijziging(en) gebonden.

5.5 KREMER PRODUCTS ® is bevoegd de met de wederpartij overeengekomen prijzen te allen tijde te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, dan wel indien dit het gevolg is van kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan KREMER PRODUCTS ®. De wederpartij is in een dergelijk geval gebonden aan deze wijziging.

5.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoeding van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met KREMER PRODUCTS ® gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met KREMER PRODUCTS ® gesloten overeenkomst.

5.7 De wederpartij is nimmer bevoegd op het aan KREMER PRODUCTS ® verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen, dan wel enig bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens KREMER PRODUCTS ® op te schorten.

 1. Verplichtingen voor de wederpartij

6.1 De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken, welke KREMER PRODUCTS ® overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KREMER PRODUCTS ® ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken niet tijdig aan KREMER PRODUCTS ® zijn verstrekt, heeft KREMER PRODUCTS ® het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De wederpartij dient de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan KREMER PRODUCTS ® te vergoeden.

6.2 De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken die van haar afkomstig zijn, dan wel door haar ter beschikking zijn gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, dan wel bij een door haar voorgeschreven leverancier moesten worden betrokken.

6.3 De wederpartij draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst die te wijten is aan de door haar voorgeschreven dan wel aangeraden derden.

6.4 De wederpartij dient KREMER PRODUCTS ® onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.5 Indien de wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden KREMER PRODUCTS ® te vrijwaren voor de door haar geleden en te lijden schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.

6.6 De wederpartij is gehouden de van KREMER PRODUCTS ® gekochte zaken op representatieve wijze in etalages en verkoopruimten tentoon te stellen en het merk en de handelsnaam van KREMER PRODUCTS ® zichtbaar te houden.

 1. Levering

7.1 Alle door KREMER PRODUCTS ® vermelde levertijden hebben een indicatieve strekking en zijn derhalve geen fatale termijnen. Hier kunnen door de wederpartij dan ook geen rechten aan worden ontleend. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij dan ook geen enkel recht op schadevergoeding, noch het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden.

7.2 De levertijd gaat pas in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, KREMER PRODUCTS ® alle benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door de wederpartij verschuldigde vooruitbetaling van de koopprijs is ontvangen.

7.3 KREMER PRODUCTS ® is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten Overeenkomst.

7.4 Indien er gerede twijfel bestaat bij KREMER PRODUCTS ® omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is KREMER PRODUCTS ® bevoegd de levering van de zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is in een dergelijk geval aansprakelijk voor de door KREMER PRODUCTS ® door deze vertraging geleden en te lijden schade.

7.5 Levering geschiedt ‘af vestiging’ van KREMER PRODUCTS ®. Alle risico’s ter zake de door de wederpartij gekochte zaken, zoals de risico’s op verlies, beschadiging en waardevermindering, gaan vanaf het moment dat de zaken worden ingeladen om getransporteerd te worden over op de wederpartij.

7.6 KREMER PRODUCTS ® is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten Overeenkomst. KREMER PRODUCTS ® is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel door deze derden veroorzaakte schade. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst willen beperken, is KREMER PRODUCTS ® gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de wederpartij te aanvaarden.

7.7 Wanneer de zaken, ondanks dat deze door KREMER PRODUCTS ® zijn aangeboden, niet door de wederpartij worden overgenomen, slaat KREMER PRODUCTS ® deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op.

7.8 Indien inontvangstneming van de door KREMER PRODUCTS ® te verrichten levering driemaal door de wederpartij achterwege blijft en de wederpartij, na een aanmaning daartoe, (niet kan of) zich niet bereid verklaart te betalen, kan KREMER PRODUCTS ® de Overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk ontbinden.

 1. Overmacht

8.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft KREMER PRODUCTS ® het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Alle tot dan toe door KREMER PRODUCTS ® gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KREMER PRODUCTS ® geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KREMER PRODUCTS ® niet in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen.

8.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8.4 KREMER PRODUCTS ® kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat KREMER PRODUCTS ® haar verbintenis had moeten nakomen.

8.5 De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

8.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmacht situatie intreedt.

9.0 Verzuim van de wederpartij, opschorting en ontbinding

9.1 Indien de wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, de wederpartij een of enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met KREMER PRODUCTS ® niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval de wederpartij failliet is verklaard, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken en in geval de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van KREMER PRODUCTS ® onmiddellijk en volledig opeisbaar en is de wederpartij van rechtswege in verzuim. KREMER PRODUCTS ® is in dat geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met de wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.

9.2 Over de tijd dat de wederpartij met de betaling in verzuim is, is de wederpartij over het aan KREMER PRODUCTS ® verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%.

9.3 Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is KREMER PRODUCTS ® bevoegd onverwijld tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het – met inbegrip van de verschuldigde rente – door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 1.000,00 (duizend euro).

9.4 Indien KREMER PRODUCTS ® op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is gehouden.

9.5 Bij ontbinding van de Overeenkomst dient de wederpartij alle in haar bezit zijnde zaken, documenten, stukken, modellen en alle overige gegevens en informatie die in eigendom toebehoren aan KREMER PRODUCTS ®, onverwijld aan KREMER PRODUCTS ® terug te leveren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Al het door KREMER PRODUCTS ® geleverde blijft eigendom van KREMER PRODUCTS ® totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met KREMER PRODUCTS ® gesloten Overeenkomsten(en) deugdelijk is nagekomen.

10.2 Het door KREMER PRODUCTS ® geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud van KREMER PRODUCTS ® valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om KREMER PRODUCTS ® daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.4 De wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is KREMER PRODUCTS ® gerechtigd tot deze penningen.

10.5 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt KREMER PRODUCTS ® onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien de wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-) verplichtingen jegens KREMER PRODUCTS ®, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen aan vorenbedoelde terugname door KREMER PRODUCTS ® en geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan KREMER PRODUCTS ®, en aan door KREMER PRODUCTS ® aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KREMER PRODUCTS ® zich bevinden.

 1. Intellectuele eigendomsrechten KREMER PRODUCTS ®

11.1 KREMER PRODUCTS ® behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet 1995 en andere intellectuele wet- en regelgeving met betrekking tot alle door KREMER PRODUCTS ® geleverde zaken en door KREMER PRODUCTS ® verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-)contracten en andere geestesproducten van KREMER PRODUCTS ®, een en ander in de meest ruime zin des woords.

11.2. Alle zaken en stukken als omschreven in artikel 11 lid 1, blijven het intellectuele eigendom van KREMER PRODUCTS ®, ook wanneer deze zaken en stukken zijn verkocht en/of wanneer hier na levering wijzigingen aan zijn gebracht.

11.3 KREMER PRODUCTS ® is exclusief rechthebbende op het gebruik van de handelsnaam “KREMER PRODUCTS” en de merknaam “KREMER PRODUCTS”. Het is de wederpartij, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KREMER PRODUCTS ®, verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de handelsnaam “KREMER PRODUCTS” en de merknaam “KREMER PRODUCTS”.

11.4 Tenzij KREMER PRODUCTS ® hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de wederpartij, is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de onder artikel 11.1 bedoelde zaken en stukken, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. De wederpartij is gehouden de intellectuele eigendomsrechten van KREMER PRODUCTS ® te eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door KREMER PRODUCTS ® gegeven instructies.

11.5 Indien de wederpartij constateert en/of verneemt dat er door derden inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van KREMER PRODUCTS ®, is de wederpartij gehouden KREMER PRODUCTS ® hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.6 De wederpartij verbeurt aan KREMER PRODUCTS ® een direct opeisbare boete van 15% van de verschuldigd overeengekomen koopprijs, met een minimum van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro), voor elke overtreding ter zake en/of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KREMER PRODUCTS ®.

11.7 De wederpartij verbeurt aan KREMER PRODUCTS ® een direct opeisbare boete van 5% van de verschuldigd overeengekomen koopprijs, met een minimum van € 1.000,00 (duizend euro) per dag, voor elke dag dat de overtreding ter zake en/of de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KREMER PRODUCTS ® voortduurt.

11.8 De boetebedingen van de artikelen 11.6 en 11.7 laten onverlet het recht van KREMER PRODUCTS ® op schadevergoeding in verband met de door haar geleden en te lijden schade ten gevolge van de overtreding ter zake en/of de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KREMER PRODUCTS ® door de wederpartij.

 1. Reclames

12.1 De wederpartij dient bij de levering na te gaan of de door KREMER PRODUCTS ® geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij dit terstond schriftelijk aan KREMER PRODUCTS ® te melden. Indien niet terstond bij ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, dan gelden de door KREMER PRODUCTS ® geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, als ook de gegevens op de afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aanvaard.

12.2 De wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.

12.3 Indien de wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2 reclameert, dan kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame. Niet tijdig ingediende reclames worden door KREMER PRODUCTS ® niet in behandeling genomen.

12.4 Indien door de wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van KREMER PRODUCTS ®, gegrond blijkt te zijn, dan zal KREMER PRODUCTS ® – naar haar keuze – de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of de gebreken kosteloos herstellen.

12.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 12.4 te kunnen beroepen, dient de wederpartij:

– KREMER PRODUCTS ® tijdig, als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

– te bewijzen dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de door KREMER PRODUCTS ® verrichte werkzaamheden, dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van KREMER PRODUCTS ®;

– te bewijzen dat het door KREMER PRODUCTS ® geleverde, na reclamatie door de wederpartij, niet meer door de wederpartij en/of een derde is gebruikt;

– te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het geleverde;

– KREMER PRODUCTS ® alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.6 Indien de kosten van herstel en/of de kosten van het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen, naar het oordeel van KREMER PRODUCTS ®, niet in verhouding staan tot het belang van de wederpartij hierbij, dan heeft de wederpartij – indien KREMER PRODUCTS ® ter zake aansprakelijk is – recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, waardoor de wederpartij geen recht meer heeft op herstel. KREMER PRODUCTS ® is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 12.4 omschreven verplichting.

12.7 Terugzending van het door KREMER PRODUCTS ® geleverde komt voor rekening en risico van de wederpartij.

12.8 Bij een ongegronde klacht komen de door KREMER PRODUCTS ® gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.

 1. Beperking aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van KREMER PRODUCTS ®, als bedoeld in artikel 12.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 13.

13.2 KREMER PRODUCTS ® kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van KREMER PRODUCTS ® aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

13.3 KREMER PRODUCTS ® is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

13.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door KREMER PRODUCTS ® leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door KREMER PRODUCTS ® afgesloten verzekering aanspraak geeft.

13.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 13.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door KREMER PRODUCTS ® voor de desbetreffende Overeenkomst in rekening gebrachte koopprijs, met een maximum van € 5.000,00.

13.6 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is KREMER PRODUCTS ® in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens is KREMER PRODUCTS ® niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken respectievelijk de door KREMER PRODUCTS ® verrichte werkzaamheden indien:

– het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door KREMER PRODUCTS ®;

– het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door KREMER PRODUCTS ® geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende overheidsvoorschriften;

– het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de zaken door KREMER PRODUCTS ® zijn geleverd respectievelijk het tijdstip waarop de werkzaamheden door KREMER PRODUCTS ® zijn verricht, het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

– het gebrek te wijten is aan informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken die door of namens de wederpartij aan KREMER PRODUCTS ® zijn geleverd, dan wel is te wijten aan instructies, informatie en aanwijzingen die door of namens de wederpartij aan KREMER PRODUCTS ® zijn verstrekt.

13.7 Behoudens in het geval dat KREMER PRODUCTS ® een gebrekkig product als bedoeld in artikel 6:186 BW aan de wederpartij heeft geleverd, vrijwaart de wederpartij KREMER PRODUCTS ® volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door KREMER PRODUCTS ® aan de wederpartij geleverde zaken respectievelijk de door KREMER PRODUCTS ® verrichte werkzaamheden.

13.8 KREMER PRODUCTS ® is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

13.9 KREMER PRODUincaCTS ® is gerechtigd een eventuele aan de wederpartij te betalen schadevergoeding te verrekenen met nog door de wederpartij aan KREMER PRODUCTS ® verschuldigde bedragen, rente en kosten daaronder begrepen.

13.10 Elke aansprakelijkheid van KREMER PRODUCTS ® vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment van levering door KREMER PRODUCTS ®. De rechtsvordering tot schadevergoeding, nakoming, herstel dan wel anderszins, van de wederpartij jegens KREMER PRODUCTS ® verjaart door verloop van zes maanden nadat de wederpartij KREMER PRODUCTS ® schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

 1. Overige bepalingen

14.1 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

14.3 Ten aanzien van de (geldelijke) omvang van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij zijn, behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van KREMER PRODUCTS ® bepalend.

14.4 Op elke rechtsverhouding tussen de wederpartij aan KREMER PRODUCTS ®, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.5 Alle (afwikkelingen van) geschillen tussen KREMER PRODUCTS ® en de wederpartij, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Leeuwarden. Indien KREMER PRODUCTS ® als eisende partij optreedt, heeft zij de mogelijkheid het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter of arbitrage.

14.6 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

 

 

Juni 2016